Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden Het Nationale Bull Terriër Magazine
Versie: 01-04-2023

Contactgegevens Het Nationale Bull Terriër Magazine

BTG Media
Het Nationale Bull Terriër Magazine
Visser-Roosendaalstraat 51
1606 XD Venhuizen
E-mail: magazine@nationalebullterrierdag.com

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op abonnementen met betrekking tot Het Nationale Bull Terriër Magazine. Onder abonnementen wordt hier verstaan:

De overeenkomst tussen de abonnee en Het Nationale Bull Terriër Magazine op grond waarvan de abonnee tegen betaling:

(i) een vooraf vastgesteld aantal uitgaven van Het Nationale Bull Terriër Magazine ontvangt, of

(ii) gedurende een vooraf vastgestelde initiële periode Het Nationale Bull Terriër Magazine ontvangt.

1.2 De abonnee wordt, door het aangaan van een abonnement met Het Nationale Bull Terriër Magazine, geacht met deze voorwaarden bekend te zijn en deze uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd.

1.3 Het Nationale Bull Terriër Magazine garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 Het Nationale Bull Terriër Magazine is gerechtigd om welke reden dan ook de uitgave van Het Nationale Bull Terriër Magazine waarvoor het abonnement is aangegaan op ieder moment te staken. Na stopzetting is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op (gedeeltelijke) restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.7 Het Nationale Bull Terriër Magazine behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige abonnementen, ook indien deze voor de wijziging van de voorwaarden zijn gesloten.

1.8 Deze abonnementsvoorwaarden evenals de abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen schriftelijk of elektronisch worden gesloten en kunnen op ieder moment ingaan. Een abonnement komt tot stand als Het Nationale Bull Terriër Magazine deze schriftelijk of elektronisch bevestigt of wanneer met de uitvoering van het abonnement wordt begonnen. Het Nationale Bull Terriër Magazine kan terugkomen op een aanbieding tot het moment dat de abonnee een aanvraag voor een abonnement heeft gedaan of zo spoedig mogelijk na dat moment. Het Nationale Bull Terriër Magazine mag een aanvraag voor een abonnement zonder opgaaf van redenen weigeren.

2.2 Een abonnee heeft alleen recht op een kortingsaanbieding als dit een onderdeel vormt van de aanbieding en de abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op Het Nationale Bull Terriër Magazine. Indien dit laatste wel het geval is, wordt het abonnement aangegaan zonder recht op korting en betaalt men de normale reguliere prijs.

2.3 Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden. Het Nationale Bull Terriër Magazine behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen een aanbieding eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

3. Samenstelling en inhoud

3.1 Het Nationale Bull Terriër Magazine is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft bestaan tussen het abonnementstarief en de geleverde prestatie van Het Nationale Bull Terriër Magazine.

3.2 Het staat Het Nationale Bull Terriër Magazine vrij een advertentiebijlage toe te voegen, mits op de bijlage uitdrukkelijk staat vermeld dat het een advertentiebijlage betreft. Het staat Het Nationale Bull Terriër Magazine verder vrij een zelfstandige commerciële uiting van derden of een product van derden toe te voegen, alsmede een oproep tot het afnemen van een lidmaatschap van Het Nationale Bull Terriër Magazine.

4. Duur en opzegging

4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de initiële overeengekomen periode dan wel het aantal overeengekomen uitgaven en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. De automatische verlenging vindt plaats tegen het op dat moment geldende reguliere abonnementstarief.

4.2 Een cadeau abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode of hoeveelheid en stopt daarna automatisch.

4.3 Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen termijn worden beëindigd, met een opzegtermijn van 1 (één) maand.

4.4 Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Wanneer een termijn waarvoor vooruit is betaald niet geheel wordt afgenomen door de abonnee kan Het Nationale Bull Terriër Magazine de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 3,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het te veel betaalde abonnementsgeld.

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

5.1 De actuele abonnementsprijzen en gerekende kosten zijn te vinden op de website van Het Nationale Bull Terriër Magazine. Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

5.2 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op de manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of per betaalverzoek). De vervolgtermijnen van het abonnement vinden plaats via automatisch incasso en worden geïncasseerd van het rekeningnummer dat bij Het Nationale Bull Terriër Magazine bekend is. Indien voor betaling van het abonnementsgeld via een betaalverzoek is gekozen, ontvangt de abonnee bij de volgende betaaltermijn ook een betaalverzoek per post. Er zijn extra kosten (à € 2,50) verbonden aan betaling via een betaalverzoek (factuur) per post.

5.3 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet is ontvangen, is Het Nationale Bull Terriër Magazine gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen evenals eventuele schadevergoeding, wettelijke rente, kosten en achterstallige betalingen te vorderen.

5.4 Het Nationale Bull Terriër Magazine mag de abonnementsprijs en de hoogte van de onder artikel 5.2 genoemde extra kosten gedurende de looptijd van het abonnement wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie (inflatiecorrectie). Deze wijziging wordt, voordat deze van kracht wordt, gepubliceerd op de website van Het Nationale Bull Terriër Magazine. De gewijzigde abonnementsprijs en kosten zijn van toepassing op alle lopende abonnementen vanaf de eerstvolgende betaling. Indien de wijziging een verhoging betreft en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van het abonnement, is de abonnee gerechtigd het abonnement te ontbinden.

5.5 Vragen en klachten met betrekking tot facturen of automatische incasso’s dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur of binnen acht dagen na de automatische incasso aan Het Nationale Bull Terriër Magazine te worden gericht.

6. Bezorging

6.1 Het Nationale Bull Terriër Magazine spant zich in voor een tijdige en correcte bezorging. Indien Het Nationale Bull Terriër Magazine echter niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met de klantenservice via bovenstaande contactgegevens. Het Nationale Bull Terriër Magazine behoudt zich het recht voor om Het Nationale Bull Terriër Magazine op erkende feestdagen niet te laten verschijnen.

6.2 Het Nationale Bull Terriër Magazine is gerechtigd de bezorging (al dan niet tijdelijk) te staken indien tijdige betaling als vermeld in deze voorwaarden na aanmaning uitblijft.

6.3 Bezorging buiten de door Het Nationale Bull Terriër Magazine vastgestelde bezorggebieden in Nederland en in het buitenland is mogelijk voor zover dit is aanvaard door Het Nationale Bull Terriër Magazine, en tegen een meerprijs per exemplaar. De actuele meerprijs is te vinden op de website van Het Nationale Bull Terriër Magazine. Indien een bezorgadres niet meer binnen de door Het Nationale Bull Terriër Magazine vastgestelde en aanvaarde bezorggebieden valt, is Het Nationale Bull Terriër Magazine gerechtigd het abonnement niet te sluiten of deze met inachtneming van een redelijke opzegtermijn te beëindigen.

6.4 In het geval de bezorging van Het Nationale Bull Terriër Magazine niet heeft plaatsgevonden, zal het niet bezorgde exemplaar worden gecompenseerd. Het Nationale Bull Terriër Magazine kan er in dat geval voor kiezen om het exemplaar na te zenden, het abonnement te verlengen met één lever dag of het exemplaar te crediteren. De abonnee heeft voor het overige geen recht op compensatie ter zake een exemplaar dat niet is bezorgd.

6.5 Klachten met betrekking tot de bezorging van Het Nationale Bull Terriër Magazine geven de abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten.

6.6 Om een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan Het Nationale Bull Terriër Magazine gemeld te worden.

7. Herroepingsrecht

7.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste papieren Het Nationale Bull Terriër Magazine (de herroepingstermijn) het abonnement zonder opgaaf van redenen te herroepen.

7.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht door binnen de genoemde termijn contact op te nemen met Het Nationale Bull Terriër Magazine (zie contactgegevens hierboven), en daarbij kenbaar te maken dat de abonnee gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Als de abonnee overgaat tot herroeping, ontvangt deze hiervan een bevestiging per e-mail.

7.3 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde abonnementsgeld binnen 14 dagen retour.

8. Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Het Nationale Bull Terriër Magazine is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Het Nationale Bull Terriër Magazine is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Het Nationale Bull Terriër Magazine komt.

8.2 Het Nationale Bull Terriër Magazine is niet aansprakelijk voor enige kosten of schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Het Nationale Bull Terriër Magazine gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Het Nationale Bull Terriër Magazine, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Het Nationale Bull Terriër Magazine, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. In geval van overmacht heeft Het Nationale Bull Terriër Magazine het recht om uitvoering van het abonnement op te schorten zolang de overmachtstoestand voortduurt dan wel, naar keuze van Het Nationale Bull Terriër Magazine, om het abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.3 Het is de abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met een bedrag dat de abonnee aan Het Nationale Bull Terriër Magazine is verschuldigd.

9. Overige bepalingen

9.1 Op alle abonnementen en deze voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

9.2 De bevoegde rechter te Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit abonnementen en/of deze voorwaarden.

9.3 Als een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

Deze voorwaarden treden in werking met ingang van bovengenoemde datum. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde voorwaarden.

Scroll to top